Handledning/Balint handledning

Inledning

Anlita en extern handledare för att utvecklas i din yrkesroll och öka självkännedomen för att nå bra resultat. Handledningen sker i grupp eller individuellt, med regelbundna möten under en eller flera perioder. Utmaningar och problem analyseras i syfte att skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetet med patienter, anhöriga och medarbetare.
 
I en Balintgrupp ges tid till andrum,reflektion och givande kollegial samvaro för allmänläkare och andra specialister inom kroppssjukvården samt läkare under utbildning. Denna form av psykologisk handledning fungerar också för sjuksköterskor,sjukgymnaster och tandläkare.
 
Samtalen i Balintgruppen är respektfulla, undersökande och stimulerande. Du som läkare får hjälp att förstå och bearbeta psykologiska aspekter av svårförståliga patienter, t ex de med psykosomatisk problematikoch flertydig medicinsk diagnos.
 
Genom att tydliggöra omedvetna processer mellan dig som läkare och patient blir nya, mer konstruktiva förhållningssätt uppenbara. Patienten får bättre hjälp och du avlastas obearbetande känslor.

 

 Aktuell forskning visar att läkare som gått i Balintgrupp:

  • upplever större arbetstillfredsställelse
  • har mindre skuldkänslor gentemot patienter
  • är kompetentare med psykosomatiska patienter
  • remitterar mer sällan patienter för att bli av med dem
  • känner inte sin hälsa lika hotad som andra läkare
  • kan kontrollera sin arbetssituation bättre

Handledning medarbetare

Hos oss kan du få en handledare som ger dig stöd, utrymme och verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Genom att analysera och reflektera lär du dig se olika möjligheter och att undvika fallgropar. Tillsammans med handledaren analyserar och reflekterar ni över dina styrkor och kompetenser vilket leder till att din professionalitet ökar. 

Handledning för chefer

Ledarskap innebär att åstadkomma resultat genom andra samt att skapa förutsättningar för bestående förändringar. För att uppnå detta behöver chefer och ledare utvecklas kontinuerligt. Då chefskap ofta är ensamt kan en extern handledare skapa ett utrymme för reflektion, personlig utveckling och strategiskt tänkande.

Handledning för chefer kan ske enskilt eller i grupp. Genom att ta upp vardagliga utmaningar och problem får man avlastning, chans att analysera orsak och verkan samt hjälp att hitta strategier för att komma vidare. Den egna identiteten som arbetsgivare stärks, perspektivet till medarbetarna bearbetas och förmågan att vara situationsanpassad ökar.

 

För mer information kontakta oss.